REKRUTACJA 2020/2021

INFORMACJE O PROCESIE REKRUTACJI KANDYDATÓW

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Rekrutacja do szkoły polega na przeprowadzeniu wśród kandydatów badania przydatności do nauki lub egzaminu kwalifikacyjnego. Aby kandydat został zakwalifikowany do badania przydatności lub egzaminu kwalifikacyjnego, rodzice lub prawni opiekunowie winni złożyć w sekretariacie szkoły wniosek o przyjęcie. Druk wniosku dostępny jest do pobrania poniżej. Okres przyjmowania wniosków drogą mailową, wraz z załącznikami, kończy się 19 czerwca 2020 r.

Szkoła Muzyczna I stopnia im. Władysława Jana Ciesielskiego w Gorzowie Wlkp. prowadzi naukę gry na instrumentach w dwóch cyklach:

  • Sześcioletnim - dla dzieci w wieku od 5 do 10 lat;

  • Czteroletnim - dla dzieci w wieku od 8 do 16 lat.


Nauka w cyklu sześcioletnim obejmuje następujące instrumenty:

  • akordeon, fagot, flet, fortepian, gitara, klarnet, perkusja, saksofon, skrzypce, trąbka, wiolonczela.

W przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym nie ukończyło 6 lat wymagane jest dołączenie przez rodziców do wniosku o przyjęcie opinii z poradni psychologicznopedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej.

 

Nauka w cyklu czteroletnim obejmuje następujące instrumenty:

  • akordeon, fagot, flet, fortepian, gitara, klarnet, kontrabas, perkusja, saksofon, skrzypce, trąbka, wiolonczela.

 

Badanie przydatności kandydatów do nauki, polegające na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych, warunków psychofizycznych oraz predyspozycji do gry na określonym instrumencie oraz egzamin kwalifikacyjny kandydatów do klasy wyższej niż pierwsza odbędzie się w dniach:

  • 20 czerwca 2020 r. od godz. 10:00

oraz

  • 22 czerwca od godz. 16:00


  • Jeden dzień do wyboru rodziców, do uzgodnienia w sekretariacie szkoły.

  • Istnieje możliwość wyznaczenia dodatkowego terminu badania lub egzaminu, po ówczesnym uzgodnieniu z dyrektorem szkoły.

 

Kandydaci do klasy wyższej niż pierwsza, zobowiązani są odbyć egzamin kwalifikacyjny, mający na celu sprawdzenie, czy predyspozycje i poziom umiejętności kandydata odpowiadają programowi klasy, do której kandydat ma być przyjęty. Egzamin kwalifikacyjny polega na wykonaniu przez kandydata na instrumencie dowolnego programu zawierającego gamę, etiudę i utwór oraz odpowiedzi na pytania komisji z zakresu przedmiotów ogólnomuzycznych.

Szkoła prowadzi poradnictwo indywidualne w okresie od marca do pierwszego dnia rozmów kwalifikacyjnych, obejmujące informacje o zasadach przyjęć, warunkach nauki i programie kształcenia oraz informacji o sposobach badania lub tematyce egzaminu kwalifikacyjnego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w sekretariacie szkoły.

Szczegółowych informacji o rekrutacji udziela dyrekcja szkoły – plan dyżurów dyrekcji znajduje się w zakładce „O szkole”.

 

Niezbędne załączniki do wniosku o przyjęcie do szkoły:

  1. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
  2. Opinia z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki w szkole (dotyczy dzieci, które w danym roku kalendarzowym nie ukończyły 6 lat). 

Informacja o wynikach rekrutacji zostanie podana przez komisję rekrutacyjną na stronie internetowej szkoły, w terminie do 7 dni od zakończenia rozmów kwalifikacyjnych.

W przypadku, gdy po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami odbędzie się postępowanie uzupełniające, w terminie od 26 - 30 sierpnia 2020 r.

 

Dane kontaktowe:

Adres mailowy szkoły - sm2@edu.gorzow.pl

Tel. 95 735 24 89

Kontakt z dyrektorem szkoły pod nr tel. 790436482

 

Załączniki:

Wniosek o przyjęcie do szkoły

 

Regulamin rekrutacji

 Adresy innych stron zawarte w tekście: