PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

Zgodnie z art.26 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.59) od 26 września 2017r. szkoła muzyczna realizuje program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący:

  • treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów;
  • treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
 
 

Adresy innych stron zawarte w tekście: